14
สาขาวิชา
รายชื่่อผู้สมัครเรียน วิทยาลัยเทคนิคตราด

สาขาวิชา

ลำดับ สาขาวิชา URL
1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า Click here
2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ Click here
3 สาขาวิชาช่างกล Click here
4 สาขาวิชาช่างยนต์ Click here
5 สาขาวิชาช่างเชื่อม Click here
6 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง Click here
7 สาขาวิชาการบัญชี Click here
8 สาขาวิชาการตลาด Click here
9 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Click here
10 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Click here
11 สาขาวิชาการโรงแรม Click here
12 สาขาวิชาการท่องเที่ยว Click here
13 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน Click here
14 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ Click here